VP Výchovné poradenství

Kontakty

Výchovný poradce:
Mgr. Jana Oprštěná
e-mail: oprstena@zspaskov.cz 
tel.: 555 222 085

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny výchovného poradce pro rodiče: úterý 7:00 - 7:45 h, středa 14:00 - 14:45 h ... vždy po předchozí telefonické domluvě
Konzultační hodiny výchovného poradce pro žáky:
 pondělí 9:40 - 10:00 h (velká přestávka)

 

O výchovném poradenství

Poradenské služby jsou na naší škole zabezpečovány výchovným poradcem, speciálním pedagogem a metodikem prevence ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky.

Poradenské služby jsou zaměřeny na:

  • primární prevenci patologických jevů
  • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
  • odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
  • péče o vzdělávání nadaných žáků
  • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
  • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými problémy, přijímání vhodných opatření, individuální pohovory se žáky, jednání se zákonnými zástupci
  • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy

Kariérové poradenství

Kariérový poradce poskytuje žákům i jejich zákonným zástupcům informace o různých formách dalšího navazujícího studia, zprostředkovává jim informace o přípravných kurzech ke studiu, přijímacím zkouškám, o dnech otevřených dveří, burzách škol. Zajišťuje návštěvy středních škol a umožňuje jejich zástupcům předávat informace žákům naší ZŠ.

Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a úřadem práce při zajišťování profesní diagnostiky a informování o aktuální situaci na trhu práce. Ve vzdělávací oblasti “ Člověk a svět práce” probíhá rozvoj žáků vzhledem k jejich profesnímu zaměření, sebepoznávání a orientaci ve světě práce.

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření z výčtu uvedeném v § 16 školského zákona.

Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je zapotřebí počítat s tím, že žáci se ve svých vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Podpora při vzdělávání těchto žáků je zaměřena na maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Proto každý pedagog přizpůsobuje své vzdělávací strategie stanoveným podpůrným opatřením. Pravidla pro použití podpůrných opatření (PO) školou stanovuje vyhláška č. 27/2016.

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně škola uplatňuje pouze s doporučením školského poradenského zařízení.

Prostředkem podpory I. stupně je individualizovaná pomoc učitele. Jde o etapu přímé pomoci podpory žáka učitelem ve výuce. Učitel nebo třídní učitel eviduje obtíže žáků, provádí pedagogickou diagnostiku pro zjištění žákových vzdělávacích specifik, realizuje dopomoc v hodinách, případně i občasnou pomoc mimo vyučování, spolupracuje s rodiči při překonávání obtíží. Prvotní podporu navrhuje a realizuje učitel sám, často konzultuje problémy žáka s těmi učiteli, kteří učí v paralelní třídě nebo mají zkušenost s výukou stejného předmětu,speciálním pedagogem. Jestliže je stav beze změny nebo s tendencí ke zhoršení doporučí škola zákonnému zástupci (ZZ) návštěvu Školského poradenského zařízení (ŠPZ). Osobou, která je pověřena ředitelem školy k jednání se ŠPZ, je výchovný poradce a speciální pedagog.  ŠPZ zjistí personální a materiální podmínky školy v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření. ŠPZ projedná před vydáním doporučení návrh doporučených podpůrných opatření se školou. Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení ŠPZ  a udělení písemného informovaného souhlasu ZZ.

Není-li možné ze závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného podpůrného opatření, poskytuje škola  po projednání se školským poradenským zařízením a na základě informovaného souhlasu ZZ po dobu nezbytně nutnou jiné podpůrné opatření stejného stupně. Není-li doporučené podpůrné opatření poskytnuto do 4 měsíců ode dne vydání doporučení, škola projedná tuto skutečnost se ŠPZ.

Škola ve spolupráci se žákem a ZZ průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření. ŠPZ vyhodnocuje poskytování PO ve lhůtě jím stanovené, nejdéle však do 1 roku od vydání doporučení.

Shledá- li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka, doporučí bezodkladně ZZ využití pomoci ŠPZ, stejně tak shledá-li, že PO již nejsou potřebná.

 

Individuální vzdělávací plán (IVP) IVP je vytvářeno na základě doporučení ŠPZ a žádosti ZZ žáka.

IVP je závazným dokumentem, je součástí dokumentace žáka ve školní matrice ( příloha č.2  k vyhlášce č. 27/2016).

IVP je zpracován do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost ZZ. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku podle potřeb žáka.IVP vypracovává třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími žáka, speciálním pedagogem a výchovným poradcem.

Škola seznámí s IVP všechny vyučující žáka a ZZ, který tuto skutečnost potvrdí podpisem. Poskytování IVP lze pouze na základě informovaného souhlasu ZZ.

ŠPZ ve spolupráci se školou vyhodnocuje IVP jednou ročně. 

 

Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření. Hlavní činnosti AP jsou stanoveny v § 5 vyhlášky 27/2016.

 

Jako podpůrná opatření, podle doporučení ŠPZ a přiznaného stupně podpory, jsou na naší škole realizovány: předmět speciálně pedagogické péče (PSPP) a pedagogická intervence (PI).

 

Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků

Za nadaného žáka se považuje žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí ŠPZ ve spolupráci se školou.

IVP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka,  speciálním pedagogem a  výchovným poradcem. Při sestavování IVP vycházíme z § 28 vyhlášky č. 27/2016. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení ŠPZ, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení doporučení ŠPZ. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP. Pro nadaného žáka učitelé připravují a zadávají školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti nadání.

 

Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (LMP)

U žáků, u kterých bylo ŠPZ diagnostikováno LMP se vzdělávání uskutečňuje dle RVP ZV. Obsah vzdělávání  je modifikován v IVP na návrh ŠPZ dle dokumentu: “ Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření.” 

Seznam vybraných spolupracujících organizací (kontakty) na úseku primární prevence, výchovného poradenství

Školská poradenská zařízení (ŠPZ) Moravskoslezský kraj

PPP – Pedagogicko-psychologické poradny

PPP Moravskoslezský kraj, Kpt. Vajdy 1, Ostrava – Zábřeh 700 30; www.ppp-ostrava.cz/ 
PPP Ostrava-Zábřeh, Kpt Vajdy 1, Ostrava – Zábřeh 700 30; 
www.ppp-ostrava.cz/
PPP Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, Ostrava – Poruba, 708 00; 
www.ppp-ostrava.cz/
PPP Bruntál, Krnovská 9, Bruntál 792 01; 
http://www.pppbruntal.cz/ 
PPP Krnov, Za drahou 3, Krnov 794 01; 
http://www.pppbruntal.cz
PPP Frýdek-Místek, Palackého 130, Frýdek-Místek 738 02; 
http://www.pppfm.cz 
PPP Frýdek-Místek, Politických obětí 531, Frýdek-Místek 738 02; 
www.pppfm.cz 
PPP Třinec, Máchova 643, Třinec 739 61; 
www.pppfm.cz
PPP Karviná, Víta Nejedlého 591, Karviná 734 01; 
http://www.pppkarvina.cz/ 
PPP Bohumín, Bezručova 190, Bohumín 735 52; 
www.pppkarvina.cz 
PPP Český Těšín, Moskevská 1, Český Těšín 737 01; 
www.pppkarvina.cz 
PPP Havířov, Opletalova 5, Havířov 736 01; 
www.pppkarvina.cz 
PPP Orlová, Masarykova 958, Orlová – Lutyně 735 14; 
www.pppkarvina.cz
PPP Nový Jičín, Žižkova 3, Nový Jičín 741 01; 
http://pppnj.cz
PPP Opava, Rybí trh 7-8/177-8, Opava 746 01; 
http://www.ppp.opava.cz/ 
PPP Opava, Hradecká 16, Opava 746 01; 
www.ppp.opava.cz 
PPP Hlučín, Tyršova 2, Hlučín 748 01; 
www.ppp.opava.cz 
PPP Vítkov, Opavská 22, Vítkov 749 01; 
www.ppp.opava.cz

SPC – Speciálně-pedagogická centra

Kombinované vady
SPC při ZŠ a MŠ speciální (SPC pro TP, MP), Komenského 64, 741 01 Nový Jičín, 
www.specskolanj.cz

Mentálně postižení
SPC pro MP, Těšínská 98, 710 00 Slezská Ostrava, 
www.specskoly.com
SPC pro MP, Rýmařovská 15, 792 01 Bruntál, zsbr.cz
SPC pro MP a VŘ, Komenského 614, 735 06 Karviná – Nové Město, 
www.szmkarvina.cz
SPC Srdce při ZŠ Opava, Slezského odboje 5, 746 01 Opava, 
http://zsps-opava.skolanawebu.cz/

Porucha autistického spektra
SPC pro VŘ, PAS, Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava – Zábřeh, 
www.zskptvajdy.cz 

Vady řeči
SPC pro MP a VŘ, Komenského 614, 735 06 Karviná - Nové Město, 
www.szmkarvina.cz
SPC pro PAS a VŘ při ZŠ, ul. Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
www.zskptvajdy.cz
SPC pro VŘ, Havlíčkova 1, 746 01 Opava, 
www.zshavlickova.opava.cz

Tělesně postižení
SPC Srdce při ZŠ Opava, Slezského odboje 5, 746 01 Opava, 
http://zsps-opava.skolanawebu.cz/ 
SPC pro TP, 28.října 1884, 738 01 Frýdek – Místek, 
www.ruzovka.eu

Vady sluchu
SPC pro SP, Spartakovců 1153, 708 00 Ostrava – Poruba, 
www.deaf-ostrava.cz

Vady zraku
SPC pro ZP, Havlíčkova 1, 746 01 Opava, 
www.zshavlickova.opava.cz

SVP – Střediska výchovné péče

Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Ostrava - Kunčičky, Škrobálkova 16, www.dum-ostrava.cz
SVP Ostrava Koblov, Antošovická 258, Ostrava - Koblov 711 00.
SVP Karviná, tel.: 552 301 679 (671), 
svp.karvina@seznam.cz
SVP Opava, tel.: 553 713 065, 
svpdm@seznam.cz
SVP Frýdek Místek, tel.: 558 647 276, 
svp-fm@quick.cz
SVP Krnov, tel.: 554 617 295, 
svpkrnov@tiscali.cz
SVP Bruntál, tel.: 554 716 712, 
svp.bruntal@seznam.cz

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí – Magistrát města Frýdek-Místek

https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-sluzeb/socialne-pravni-ochrana-deti/

Mgr. Renáta Zapletalová DiS. - vedoucí oddělení, tel.: 558 609 435, zapletalova.renata@frydekmistek.cz

 

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS)

https://www.uradprace.cz/informacni_poradenske_stredisko_ostrava

Frýdek-Místek: tel: 950 113 485, e-mail: ips.fm@uradprace.cz

 

Okresní metodik prevence

Metodik prevence PPP: Mgr. Kristýna Babincová Jurková

E-mail: ompa@pppfm.cz

Telefon: +420 558 644 750

Konzultační hodiny pro ŠMP: čtvrtek 12.00 – 15.00 hod, nebo na základě předchozí domluvy i mimo konzultační

Praktický lékař pro děti a dorost

 

MUDr. Elena Izraelová

Paskov, Komenského nábřeží 102, PSČ 739 21
tel.:
 558 671 525, 734 838 214

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Připravili jsme pro TEBE elektronickou schránku důvěry!

Adresa - sídlo organizace

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov

 

Fakturační údaje

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov
IČ: 750 26 261

 

Datová schránka

ID schránky: zjsmnf5
 
 

Zřizovatel

Město Paskov

Ředitelka

Mgr. Lucie Butkovová
Tel.: +420 558 115 012

 

Kontakty ZŠ

Tel. info ZŠ: +420 558 115 011
Tel. jídelna: +420 558 115 008
Tel. družina: +420 558 115 017
Tel. sborovna I. st.: +420 558 115 016
Tel. malá škola: +420 558 115 002
E-mail ZŠ: info@zspaskov.cz 
E-mail jídelna: jedlickova@zspaskov.cz
E-mail družina: michalkova@zspaskov.cz

 

Identifikace školy

Red IZO: 600 134 075
IZO: 102092222

 

GPS: 49°43'58.013"N, 18°17'21.770"E

Autobusové spojení

zastávka Paskov,,sokolovna - linky 39, 370
zastávka Paskov,,u hřbitova

 

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
JPaneSliders
JPaneSliders
OK
Odmítnout