VP Výchovné poradenství

Kontakty

Výchovný poradce:
Mgr. Jarmila Petrová
e-mail: petrova@zspaskov.cz
tel.: 555 222 083

Konzultační hodiny
Po telefonické domluvě.
O výchovném poradenství

Poradenské služby jsou na naší škole zabezpečovány výchovným poradcem, speciálním pedagogem a metodikem prevence ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky.

Poradenské služby jsou zaměřeny na:

  • primární prevenci patologických jevů
  • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
  • odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
  • péče o vzdělávání nadaných žáků
  • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
  • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými problémy, přijímání vhodných opatření, individuální pohovory se žáky, jednání se zákonnými zástupci
  • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy


Kariérové poradenství

Výchovný poradce poskytuje žákům i jejich zákonným zástupcům informace o různých formách dalšího navazujícího studia, zprostředkovává jim informace o přípravných kurzech ke studiu, přijímacím zkouškám, o dnech otevřených dveří, burzách škol. Zajišťuje návštěvy středních škol a umožňuje jejich zástupcům předávat informace žákům naší ZŠ.

Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a úřadem práce při zajišťování profesní diagnostiky a informování o aktuální situaci na trhu práce. Ve vzdělávací oblasti “ Člověk a svět práce” probíhá rozvoj žáků vzhledem k jejich profesnímu zaměření, sebepoznávání a orientaci      ve světě práce.


Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření z výčtu uvedeném v § 16 školského zákona.

Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je zapotřebí počítat s tím, že žáci se ve svých vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Podpora při vzdělávání těchto žáků je zaměřena na maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Proto každý pedagog přizpůsobuje své vzdělávací strategie stanoveným podpůrným opatřením. Pravidla pro použití podpůrných opatření (PO) školou stanovuje vyhláška č. 27/2016.

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení      do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně škola uplatňuje pouze s doporučením školského poradenského zařízení.

Prostředkem podpory I. stupně je individualizovaná pomoc učitele. Jde o etapu přímé pomoci podpory žáka učitelem ve výuce. Učitel nebo třídní učitel eviduje obtíže žáků, provádí pedagogickou diagnostiku pro zjištění žákových vzdělávacích specifik, realizuje dopomoc v hodinách, případně i občasnou pomoc mimo vyučování, spolupracuje    s rodiči při překonávání obtíží. Prvotní podporu navrhuje a realizuje učitel sám, často konzultuje problémy žáka s těmi učiteli, kteří učí v paralelní třídě nebo mají zkušenost s výukou stejného předmětu, výchovným poradcem, školním metodikem prevence.  Pokud se obtíže žáka nevyřeší v průběhu 3-6 měsíců individualizované pomoci učitele, je následně vytvořen plán pedagogické podpory (PLPP) (příloha č. 3 vyhlášky č. 27/ 2016), který přistupuje komplexně k řešení problému a vyžaduje zapojení více pedagogů. PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. Před jeho zpracováním proběhnou rozhovory s jednotlivými vyučujícími  s cílem stanovení metod práce s žákem, způsobu osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s třídním učitelem, rodiči, pedagogy, vedením školy i se samotným žákem. Po 3 měsících se vyhodnotí posun žáka. Pokud dojde po 3 měsících k pozitivní změně, potrvá pedagogická podpora dále nebo je ukončena. Jestliže je stav beze změny nebo s tendencí ke zhoršení doporučí škola zákonnému zástupci (ZZ) návštěvu Školského poradenského zařízení (ŠPZ). Osobou, která je pověřena ředitelem školy k jednání se ŠPZ, je výchovný poradce a speciální pedagog   ŠPZ zjistí personální a materiální podmínky školy v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření. ŠPZ projedná před vydáním doporučení návrh doporučených podpůrných opatření se školou. Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení ŠPZ  a udělení písemného informovaného souhlasu ZZ.

Není-li možné ze závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného podpůrného opatření, poskytuje škola  po projednání se školským poradenským zařízením a na základě informovaného souhlasu ZZ po dobu nezbytně nutnou jiné podpůrné opatření stejného stupně. Není-li doporučené podpůrné opatření poskytnuto do 4 měsíců ode dne vydání doporučení, škola projedná tuto skutečnost se ŠPZ.

Škola ve spolupráci se žákem a ZZ průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření. ŠPZ vyhodnocuje poskytování PO ve lhůtě jím stanovené, nejdéle však do 1 roku    od vydání doporučení.

Shledá- li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka, doporučí bezodkladně ZZ využití pomoci ŠPZ, stejně tak shledá-li, že PO již nejsou potřebná.

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka. IVP  zpracovávají vyučující předmětů, na které se vztahují PO, třídní učitel IVP kompletuje. IVP je vytvářeno na základě doporučení ŠPZ a žádosti ZZ žáka.

 IVP je závazným dokumentem, je součástí dokumentace žáka ve školní matrice ( příloha č.2  k vyhlášce č. 27/2016).

 IVP je zpracován do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost ZZ. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku podle potřeb žáka.

Škola seznámí s IVP všechny vyučující žáka a ZZ, který tuto skutečnost potvrdí podpisem. Poskytování IVP lze pouze na základě informovaného souhlasu ZZ.

ŠPZ ve spolupráci se školou vyhodnocuje IVP jednou ročně. 

Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření. Hlavní činnosti AP jsou stanoveny v § 5 vyhlášky 27/2016.

Jako podpůrná opatření, podle doporučení ŠPZ a přiznaného stupně podpory, jsou na naší škole realizovány: předmět speciálně pedagogické péče (PSPP) a pedagogická intervence (PI).


Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků

Za nadaného žáka se považuje žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí ŠPZ ve spolupráci se školou.

IVP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka,  a s výchovným poradcem. Při sestavování IVP vycházíme z § 28 vyhlášky č. 27/2016. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení ŠPZ, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení doporučení ŠPZ. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP. Pro nadaného žáka učitelé připravují a zadávají školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti nadání.


Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (LMP)

U žáků, u kterých bylo ŠPZ diagnostikováno LMP se vzdělávání uskutečňuje dle RVP ZV- příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Obsah učiva je modifikován. Výstupy a výsledky se individuálním vzdělávacím plánem upravují a vycházejí z dosažených školních vědomostí a dovedností žáka a z RVP upraveného dle “ Minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření.”

Seznam vybraných spolupracujících organizací (kontakty) na úseku primární prevence, výchovného poradenství

Pedagogicko-psychologické poradny
PPP Frýdek-Místek, Palackého 130, tel. 558 432 084
PPP Ostrava - Kpt. Vajdy 2656/1a, tel. 553 810 700, 553 810 701

Speciálně pedagogické centra
SPC Frýdek-Místek, 28. října 1884, tel. 558 438 644
SPC Ostrava- Kpt. Vajdy 2656/1a, tel. 956 746 805

Středisko výchovné péče, Frýdek-Místek, 28. října 1639,
tel. 558 647 276, 558 629 348

Odbor sociální péče Magistrátu města Frýdek-Místek,
Palackého 115,
oddělení sociálně právní
ochrany dětí (terénní sociální pracovníci),
oddělení sociálního poradenství pro mládež
(kurátorka
Mgr. Valérie Votýpková
tel. 558 609 641 a 777 921 362,
vedoucí oddělení Mgr. Miroslava Stopková
tel. 558 609 699)

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce Frýdek-Místek
Na Poříčí 3510, tel. 950 113 458

ostatní:
Okresní metodik preventivních aktivit (PPP F-M)
Mgr. Zdeňka Neničková,
tel. 558 644 750

Centrum nové naděje, Frýdek-Místek, Palackého 129,
tel. 558 629 223

Pavučina, o.p.s., Ostrava-Kunčičky, Bořivojova 620/29,
vedoucí preventivních programů Ivo Neuvirt 
tel. 774 623 316

Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Elena Izraelová,
tel. 558 671 525

Policie ČR, obvodní oddělení Brušperk, pprap. Dalibor Mašlonka,
tel. 974 732 701, 558 666 222, 
735 788 996

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Připravili jsme pro TEBE elektronickou schránku důvěry!

Adresa - sídlo organizace

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov

 

Fakturační údaje

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Kirilovova 330
739 21 Paskov
IČ: 750 26 261

 

Datová schránka

ID schránky: zjsmnf5
 
 

Zřizovatel

Město Paskov

Ředitelka

Mgr. Lucie Butkovová
Tel.: +420 558 115 012

 

Kontakty ZŠ

Tel. info ZŠ: +420 558 115 011
Tel. jídelna: +420 558 115 008
Tel. družina: +420 558 115 017
Tel. sborovna I. st.: +420 558 115 016
Tel. malá škola: +420 558 115 002
E-mail ZŠ: info@zspaskov.cz 
E-mail jídelna: jedlickova@zspaskov.cz
E-mail družina: michalkova@zspaskov.cz

 

Identifikace školy

Red IZO: 600 134 075
IZO: 102092222

 

GPS: 49°43'58.013"N, 18°17'21.770"E

Autobusové spojení

zastávka Paskov,,sokolovna - linky 39, 370
zastávka Paskov,,u hřbitova